1. DEFINICJE

1.1.Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają:

Promocja – promocja NEEBO Cashback

Organizator – podmiot wskazany w punkcie 2.1 poniżej,

Uczestnik – klient biorący udział w Promocji, spełniający warunki opisane w Regulaminie,

Rabat promocyjny – zwrot finansowy za zakup Produktu poleconego

Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „NEEBO Cashback”.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Organizatorem Promocji pod nazwą „NEEBO Cashback” jest IOT GLOBAL Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 81/2A we Wrocławiu KRS:0000393461, NIP:5213614740, REGON: 144336719

2.2.Promocja jest organizowana i prowadzona będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.3.Promocja rozpoczyna się w dniu 01.11.2018r. i trwa do odwołania . Promocja obowiązuje na stronie internetowej organizatora pod adresem awangard.pl

2.4.Celem niniejszej Promocji jest przyznanie Rabatu promocyjnego w postaci zwrotu pieniędzy za zakup Produktu polecanego.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

3.1.Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie trwania promocji zarejestrują się na stronie organizatora spełniając niżej wymienione warunki.

3.2.Uczestnikami Promocji mogą być osoby, które poprawnie założyły konto na stronie awangard.pl wraz z wypełnieniem wszystkich danych (imię, nazwisko, adres, pesel lub NIP, e-mail, nr  konta bankowego) niezbędne do rozliczenia z uzbieranego cashback’u na utworzonym koncie. Uczestnik promocji uzyskuje indywidualny kod -5% na zakupy do polecania oraz 5% zwrotu za każde wykorzystanie przyznanego kodu (zwrot naliczany od kwoty netto).

4. ZASADY PROMOCJI

4.1.Produktem polecanym w rozumieniu niniejszego Regulaminu są urządzenia NEEBO, zakupione tylko na terenie Polski, na oficjalnej stronie przedstawiciela marki NEEBO.

4.2.Produkty, z których przyznany zostanie 5% zwrotu dla polecającego zakupione z jego kodem to wszystkie produkty możliwe do zakupienia na awangard.pl

4.3.Produkty promocyjne muszą być fabrycznie nowe, zakup produktów z rynku wtórnego nie jest objęty Promocją.

4.4. Wartość zwrotu naliczana jest od kwoty netto zamówienia z wykorzystanym kodem.

4.5. Aby wziąć udział w Promocji należy:

a)       Założyć konto na awangard.pl

b)      Uzupełnić wszystkie dane z formularza

c)       Na podany adres e-mail oraz na utworzonym koncie pojawi się kod do polecenia

4.6. Uczestnik może polecić dowolną ilość razy wygenerowany kod.

4.7. Zwrot kwoty wskazanej na założonym koncie zostanie zrealizowany w postaci przelewu bankowego na konto podane w formularzu zgłoszeniowym i nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia, pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji. Jeśli zgłoszenie wymagało uzupełnienia lub dodatkowej weryfikacji przelew nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez firmę kompletnego zgłoszenia. Przelewy będą realizowane tylko i wyłącznie na polskie konta bankowe.

4.8. W celu uzyskania zwrotu na profilu swojego konta po uzbieraniu minimalnej kwoty, można wybrać opcję WYPŁAĆ.

4.9. Minimalna kwota uzbierana na koncie cashback uprawniająca do wypłaty gotówki to 100zł.

4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wypłacenia Rabatu promocyjnego z winy Uczestnika (nieprawidłowo wypełnione zgłoszenie, podany błędny numer rachunku, błędne lub nieprawdziwe dane, niekompletne zgłoszenie, brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem). W takim wypadku Uczestnik traci prawo do otrzymania Rabatu promocyjnego.

4.11. Uczestnik Promocji nie może udostępniać kodów rabatowych na stronie Organizatora awangard.pl oraz na portalach social media przypisane dla strony. Kody udostępnione na stronach organizatora zostaną usunięte.

4.12. Zabrania się dodawania kodów na porównywarkach cenowych takich jak: ceneo.pl, skąpiec.pl oraz na stronach partnerów firmy IOT GLOBAL. Dodawanie takich kodów jest wbrew zasadom polityki naszej firmy. 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie awangard.pl

5.2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

5.3. Promocja, której warunki określone zostały w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez IOT GLOBAL Sp. z o.o. u swoich partnerów handlowych.

5.4. Rabat promocyjny zwrócony Uczestnikowi w przypadku osób fizycznych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W przypadku przedsiębiorstw skutkuje powstaniem przychodu, jeśli zakup jest związany z wykonywaniem działalności gospodarczej.

5.5. Organizator jak i sprzedawca nie będą wystawiać faktur korygujących związanych z wypłaconym zwrotem.

5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Promocji jest Organizator, Dane administratora: IOT GLOBAL Sp. z o.o. siedzibą przy ul. Jedności Narodowej 81/2A we Wrocławiu

6.2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

a)       marketingowym (w przypadku udzielenia zgody) - przesyłania przez administracji informacji o jego ofertach[1],

b)      realizacji na Państwa rzecz zobowiązań wynikających z regulaminu promocji NEEBO Cashback[2],

c)       realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora[3].

6.3. Prawnie uzasadnione interesy administratora dotyczą dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych, a w przypadku ich zgłoszenia przez uczestników - do ustalenia ich zasadności.

6.4.Państwa dane osobowe mogę być przekazywane:

a)      do podmiotu trudniącego się zawodowo świadczeniem usług prawnych,

b)      do podmiotu trudniącego się zawodowo świadczeniem usług rachunkowych,

c)      organom władzy publicznej upoważnionych na mocy ustawy do otrzymywania takich informacji,

d)      w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych - do podmiotu świadczącego usługi poczty elektronicznej.

6.5. Państwa dane osobowe przechowywane są od momentu ich pozyskania, przez czas trwania promocji NEEBO
Cashback, a po jej zakończeniu - do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora i uczestników związanych z promocją. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych dane przechowywane będą do momentu jej cofnięcia.

6.6. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać tą zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.7. W związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6.8. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.9. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji uprawnień wynikających z promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udział w promocji i realizacje wynikającej z niej uprawnień.

6.10. Udzielenie zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania ofert handlowych jest warunkiem udziału w promocji.

[1] Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingowym - przesyłania przez administratora informacji o jego ofertach jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: "RODO").

[2] Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji na Państwa rzecz zobowiązań wynikających z regulaminu promocji NEEBO Cashback jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z odpowiednimi postanowieniami regulaminu promocji NEEBO Cashback.

[3] Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.